Υπηρεσίες

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Εξατομικευμένη αξιολόγηση νοητικών ικανοτήτων, μαθησιακών.

Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων

Συνεργασία με παιδιά και έφηβους και ενδυνάμωση με δεξιότητες.

Προγράμματα Πρόληψης και Παρέμβασης

Ανάπτυξη και εφαρμογή εμπειρικά τεκμηριωμένων προγραμμάτων.

Συμβουλευτική Γονέων

Διαμόρφωση σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασία με τους γονείς.

Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών

Συνεργασία με εκπαιδευτικούς και ενδυνάμωση στο ρόλο τους.

Βιωματικά Εργαστήρια

Ψυχοεκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων.