Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών

Στο σύγχρονο σχολείο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στην απλή μετάδοση γνώσεων. Ο ρόλος του είναι πολυδιάστατος αφού επηρεάζει σημαντικά τη μάθηση, την πολύπλευρη ανάπτυξη και τη ψυχική υγεία των μαθητών. Μέσω της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, στόχος είναι η ενδυνάμωση στο ρόλο τους μέσω ψυχοεκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και παροχής καθοδήγησης για θέματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη ψυχική υγεία των μαθητών.

Πιθανά θέματα συμβουλευτικής: