Συμβουλευτική Γονέων

 Οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη ψυχική υγεία των παιδιών.  Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν παρουσιάζονται δυσκολίες που επηρεάζουν τις ισορροπίες στην οικογένεια, η υποστήριξη από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί να είναι απαραίτητη.   Στα πλαίσια συμβουλευτικής διαμορφώνεται συνεργασία με τους γονείς με στόχο την ενδυνάμωση  τους ώστε να διαχειριστούν τις προκλήσεις του γονικού ρόλου.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ψυχοεκπαίδευσης και ανάπτυξης απαραίτητων γονικών δεξιοτήτων.  

Πιθανά θέματα συμβουλευτικής:

Η αποτελσματική συνεργασία και υποστήριξη από τους γονείς είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού.